Formål

Den Nye Friskole vægter målsætning og evaluering af elevens udbytte af undervisningen samt elevens personlige, sociale udvikling og trivsel. Som baggrund for mål- og evalueringsarbejdet tages der udgangspunkt i, at skolen står mål med undervisningen i folkeskolen, jf. Lov om friskoler og private grundskoler, lovbekendtgørelse nr. 786 af 15/06-2015.

På Den Nye Friskole tager undervisningsplanerne udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Ud over at stå mål i relation til folkeskolen tager skolens undervisning og eventuelle fritidstilbud udgangspunkt i skolens værdigrundlag, herunder Why-tilgangen – det skal give mening!

Det er Den Nye Friskoles formål med arbejdet omkring målsætning og evaluering hen over skoleåret at skabe retning for elevens faglige undervisning samt at understøtte elevens personlige og sociale udvikling og trivsel.

Processen

På baggrund af ovenstående udarbejdes individuelle læringsmål for den enkelte elevs skolegang. Disse gøres til genstand for evaluering og målsætning af dels elevens udvikling i undervisningens fag, dels elevens generelle, sociale og personlige udvikling. Processen tager udgangspunkt i et helhedsperspektiv på eleven. Arbejdet baserer sig på såvel skriftlig som mundtlig evaluering.

Mål- og evalueringselementer

Elementer, der indgår i målsætnings- og evalueringsarbejdet er følgende:

  • Skriftlige undervisningsplaner for klassetrinnets fag
  • Elevplaner på 0., 2., 4., 6. og 8. årgang og i den kommende overbygning
  • Eksamen efter 9.klasse
  • Undervisernes udarbejdelse af skriftlige individuelle udviklingsmål med inddragelse af eleven (Vækstmodellen)
  • Testning i dansk, matematik og sprogfagene
  • Klassekonferencer. Vurdering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen, herunder elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Deltagere er det faglige team omkring den enkelte elev.
  • Skole-hjemsamtaler med deltagelse af eleven, forældre og 2 fagpersoner omkring elevens undervisning/udvikling. På baggrund af den skriftlige og mundtlige evaluering kan eventuel tilretning af fremadrettede udviklingsmål udarbejdes.
  • Generelt vægtes den løbende dialog og det tætte skole/hjemsamarbejde hen over skoleåret, også hvor der måtte være behov for en ekstra indsats og/eller grundet elevens aktuelle udvikling og trivsel.

Kalender – opfølgningsplan:

Skolestart     Undervisningsplaner for fagene

Efterår           Testning

Efterår           Klassekonferencer, individuel evaluering

Efterår           Skole-/hjemsamtaler med drøftelser af mål i udviklingsplanen

Forår            Testning

Forår             Klassekonferencer, individuel evaluering

Forår             Skole-/hjemsamtaler