På Den Nye Friskole har vi en uddannet læsevejleder og ordblindeunderviser. Læsevejlederen er med i Haderslevs kommunale netværk bestående af hhv. læsevejledere og ordblindetestvejledere, så skolen er opdateret på den nyeste viden indenfor området. På Den Nye Friskole varetager læsevejlederen også den supplerende undervisning, som tilbydes de ordblinde samt de elever, der har brug for en ekstra intensiv indsats i en periode.   

I indskolingen tilbydes læseskub, som er et intensivt læsekursus over en periode på ca. 3 måneder, hvor eleven tages ud 4 lektioner om ugen. Der tilbydes også tappekursus, som er en multisensorisk metode, hvor flere sanser stimuleres i den fonologiske træning, der er så vigtig i læseindlæringsfasen. 

mellemtrinnet tilbydes der læsehold, hvor fokus er på at styrke læsehastighed og læselysten. Her er fokus på at få udviklet ordforråd, læsehastighed samt styrke læsemotivationen hos den enkelte.

Vi tester alle elever 2 gange pr. skoleår med forskellige læsetest og stavetest. Efter en testperiode afholdes der danskkonference, hvor der især er fokus på de elever, der har brug for en ekstra indsats. Indsatsen aftales i samarbejde med læsevejlederen, dansklæreren og hjemmet.

Særligt omkring ordblindhed:

Da ordblindhed skal ses som en læse- og skrivevanskelighed og ikke en umulighed, kræver det en ekstra indsats af alle undervisere, der varetager undervisningen af ordblinde elever. Hver ordblind elev er forskellig, og der skal tages individuelle hensyn til den enkelte. 

Alle ordblinde elever får installeret Appwriter på deres computer. Det er et læse- og skriveprogram, der kan understøtte læsningen, stavningen og skriftligheden hos den ordblinde og dermed gøre netop denne del af undervisningen lettere. 

Onlinebiblioteket NOTA har underviserne også adgang til, så de kan se hvilke romaner og fagbøger, der kan tilgås gennem denne hjemmeside. 

Alle undervisere forsøger at være på forkant med deres undervisning af ordblinde elever, således at kopiark, der kræver oplæsning eller skriftlighed, er scannet ind og sendt til de ordblinde elevers mailadresser.   

Man må teste med den nationale ordblindetest på alle klassetrin fra slut 3.klasse. Ofte har vi dog spottet tegn på ordblindhed allerede i indskolingen og kan derfor sætte ind her med supplerende undervisning. Hos andre elever bliver det først tydeligt, at der er tegn på ordblindhed senere i skoletiden. 

Fælles for alle ordblinde elever på Den Nye Friskole er, at de får udarbejdet en handleplan ud fra Vækstmodellen, hvor læsevejlederen og den ordblinde elev får lavet aftaler for indeværende skoleår. Denne handleplan evalueres efterår og forår hvert år.  

På mellemtrinnet tilbydes der forskellige kortere intensive kurser med udgangspunkt i materialer som VAKS (Vælg AfKodningsStrategi) eller Ord, som begge er udarbejdet specifikt til ordblinde elever.   

Den Nye Friskole tilbyder også kortere intensive it-kurser, hvor eleven sættes ind i den basale brug af Appwriter, og hvor vi viser gode apps til mobilen og andre it-hjælpemidler. 

I udskolingen er der 100% fokus på it-hjælpemidlerne. Her er ønsket, at de skal blive så selvhjulpne som muligt, så de kan klare sig på egen hånd både hos os – men også i fremtiden. 

Den samlede indsats for de ordblinde elever på Den Nye Friskole er sat i værk for, at de ordblinde kan tilgå undervisningen på nogenlunde lige fod som alle andre elever. De må altid anvende deres hjælpemidler i de undervisningssituationer, hvor underviseren vurderer det givtigt, og det gør også, at de med rette får en ligeværdig plads i fx gruppearbejdet og andre lignende situationer.   

For at støtte det sociale mellem de ordblinde, og for at de kan sætte ansigter på hinanden, afholdes der hvert år 3 – 4 ordblindecaféer på skolen.

For forældre til ordblinde børn afholdes der hvert år et forældremøde, hvor forskellige problemstillinger tages op, og hvor forældrene kan få afprøvet Appwriter.

Der bliver ligeledes givet forskellige ekstra forløb i matematik på skolen.