Indskrivning, optagelse og priser

Indskrivning og skolepenge v/ Den Nye Friskole

Der kan løbende indskrives til Den Nye Friskole. Indskrivning sker via indskrivningsblanket, der kan findes her på siden eller fås ved henvendelse på skolens kontor.

Indskrivningsblanket Den Nye Friskole
Indskrivningsblanket Den Nye Friskole overbygning

Indskrivning 1.-9. klasse

Elever, som påtænkes at starte løbende på de enkelte årgange, er på besøg på skolen i 14 dage, hvor de følger den almindelige undervisning i den pågældende klasse.

Herefter afklares det mellem skolen og hjemmet om Den Nye Friskole er det rette tilbud. Ved fortsat accept fra begge parter aftales endelig opstart, indmeldelsesblanket udfyldes og eleven tildeles en plads på den pågældende årgang.

Efter skolens tilsagn om optagelse, skal der betales et administrationsgebyr på 400 kr. som en betingelse for at indmeldelsen er gældende.

Optagelseskriterier

For 0.-3.klasse optages 20 elever pr. klasse. For 4.-9.klasse optages 22 elever pr. klasse. Eventuelt øvrige elever på en årgang indskrives på venteliste, medmindre skolens bestyrelse har besluttet at afvige fra de normale kriterier i op- eller nedadgående retning. Dette sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte klasse og vil alene ske undtagelsesvis.

Optagelsesprocedure for indskrivning til skolestart i 0. klasse:

September/oktober
Forældre til indskrevne børn, som er blandt de første 20 på listen, modtager et brev, hvor de bedes bekræfte endeligt, at de ønsker pladsen. Ved endelig bekræftelse indbetales 1100 kr., som skolestartsgebyr.

Forældre, hvis børn er på ventelisten, modtager ligeledes et brev med oplysningen om dette.

Ved behov foretages supplerende samtaler med forældre, i det tilfælde, at barnet har særlige behov, der skal tilgodeses. I den forbindelse vil vi, om nødvendigt, vurdere optagelsen sammen med afgivende børnehave og/eller Det Rådgivende Team.

15. november
Meddeles til alle indskrevne med skolestart følgende august, om man er optaget på skolen.

Den Nye Friskole optager elever på de enkelte årgange ud fra følgende princip:

Optagelse sker ud fra en vurdering af de indskrevne elever (ventelisten) med udgangspunkt i følgende faktorer:

  • Søskende til elever, der allerede går på skolen.
  • Helhedsvurdering af klassens sammensætning, herunder kønsfordeling
  • Tilknytning til skolen, f.eks. tilflyttere
  • “Først til mølle”

Skæringsdato for indskrivning af søskende senest d. 15. september ved skolestart i 0. klasse den følgende august. Søskende indskrevet efter denne dato indgår på lige optagelsesvilkår med alle øvrige efter ovenstående faktorer.

Skolepenge – når dit barn starter i skolen (gældende takst for skoleåret 2022/23)

Der betales skolepenge og SFO-betaling i 11 måneder pr. skoleår. Betaling sker månedsvis forud og i månederne august til juni. Skolepengene reguleres årligt med 2%.

  • Skolepenge: fra august 23. 1.320 kr. pr. måned i 11 måneder. (juli betalingsfri)
  • Skolepenge inkl. eftermiddags-SFO 0.-3.kl.: fra august 23 2.020 kr. pr. måned i 11 måneder
  • Skolepenge inkl. fuldtids-SFO 0.-3.kl.: fra august 23 2.375 kr. pr. måned i 11 måneder
  • Skolepenge inkl. morgenSFO 0.-3. kl.: fra august 23 1.720 kr. pr. måned i 11 måneder
  • Søskenderabat

Har man 2 eller flere børn på skolen, ydes der 50% rabat på barn nr. 2 og opefter. Der ydes rabat på både skolepenge og SFO. Dette gælder ved søskende med minimum en fælles biologisk forælder med samme bopæl.

Betaling

Betaling af gebyrer, Skolepenge og SFO-betaling skal ske til:

Sydbank, reg.nr. 7915, kontonr. 1181884.

Anfør venligst barnets fornavn og fødselsdato i meddelelsesfeltet. Ved flere børn bedes du lave én overførsel pr. barn.

Tilskud til nedbringelse af skolepenge og SFO-betaling

Der kan ydes tilskud til reduktion af skolepenge og SFO-betaling. Regler og ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til skolen.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel til den første i en måned.

Har du spørgsmål i forbindelse med indskrivning, skolepenge eller andet, er du meget velkommen til at rette henvendelse til skolen på tlf. 82 30 31 60.