Vedtægter
Støtteforeningen Den Nye Friskole


§1
Støtteforeningen har hjemsted i Haderslev Kommune, og blev oprettet 17. oktober 2012.
Foreningen har adresse ved den fungerende formand. Bestyrelsen kan uden
generalforsamlingens forudgående accept, ændre adressen for foreningens virke.
Støtteforeningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem af støtteforeningen.
§2
Støtteforeningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingent, frivillige bidrag,
pengegaver, arv-gaver, donationer samt anden vis.
§3
Støtteforeningens formål er at yde praktisk, som økonomisk, støtte til Den Nye Friskole.
Herunder støtte til skolens fortsatte udvikling og løbende drift.
§4
For forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen af foreningens medlemmer hæfter
således for foreningens forpligtelser. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til del i foreningens
formue eller til udbytte af nogen art.
§5
Støtteforeningens likvide midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Anbringelsen sker
efter bestyrelsens vedtagelse. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af støtteforeningens
aktiver, samt ved meddelelse af prokura, kræves samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for støtteforeningens gæld.
§6
Støtteforeningens årlige nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens skøn til støtte for Den Nye
Friskole, eller akkumuleres til senere anvendelse. Såfremt der et år ikke skønnes behov for, at
anvende hele det disponible beløb, overføres det overskydende beløb til næstkommende år.
§7
Medlemskab af støtteforeningen er åben for alle, der er over 18 år. Kontingent fastsættes hvert
år på støtteforeningens generalforsamling. Medlemskab vedvarer så længe medlemmet ikke er i
kontingentrestance. Der føres en liste over støtteforeningens medlemmer.
§8
Generalforsamlingen er støtteforeningens øverste myndighed.
§9
1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. april - 30. juni. Der indkaldes med mindst
2 ugers varsel, ved opslag på skolen støtteforeningens facebookside, skoleintra og skolens
hjemmeside, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1 suppleant
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til
bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag, der har betydning for
dagsordenens rækkefølge, kan ved afstemning på generalforsamlingen, efter valg af dirigent,
flyttes til punkt 4 på dagsordenen.
§10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 2/5 af støtteforeningens
medlemmer ønsker det. Denne indkaldes efter samme regler som den ordinære
generalforsamling. Er der ved ønske om ekstraordinær generalforsamling samtidig ønske om, at
indgive forslag til vedtagelse, skal disse afgives samtidig. Det er bestyrelsens ansvar, at en
ekstraordinær generalforsamling senest bliver afholdt 30 dage efter, at ønske herom er
fremkommet.
§11
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis ønskes, kan
et fremmødt medlem bede om skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig
uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Ændringer i vedtægterne skal dog, for at være
gældende, vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
§12
Støtteforeningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer samt 1 suppleant. Bestyrelsens
medlemmer skal være fyldt 18 år. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde
sted. Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen.
§13
Bestyrelsen konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden,
på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden og/eller 2
bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder
og udsender dagsorden inden mødet. Formanden leder
2
forhandlingerne og afstemninger, og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i
beslutningsprotokollen. Efter hvert møde godkendes protokollen af mødets deltagere. Enhver af
bestyrelsens medlemmer er berettiget til, at få indført sine afvigende holdninger i
beslutningsprotokollen. Beslutningsprotokollen er tilgængelig for foreningens medlemmer efter
ønske. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
§14
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved
simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende, er denne
fraværende tæller kasserens stemme. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt, med hensyn til
personsager, samt hvor det i øvrigt pålægges af et flertal i bestyrelsen. Der ydes ikke vederlag til
de enkelte medlemmer af bestyrelsen, men medlemmerne kan efter aftale med foreningens
formand, eller kasserer, få dækket udlæg i forbindelse med relevant bestyrelsesarbejde.
§15
Kassereren har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et driftsregnskab og status for
støtteforeningen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en på
generalforsamlingen valgt revisor, der ikke må være medlem af anden af foreningen
støtteberettiget bestyrelse, eller støtteforeningens egen bestyrelse. Regnskabet forelægges på
støtteforeningens generalforsamling.
§16
Beslutning om ophør af foreningen, træffes på en generalforsamling, med samme flertal som ved
vedtægtsændringer. Ved ophør skal foreningens formue overgå til alment formål efter
bestyrelsens beslutning.
(Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt d. 17. oktober 2012.)


Vedtægter opdateret og vedtaget på generalforsamling i august 2020.
Vedtægterne er opdateret på generalforsamlingen i Marts 2023