Alkohol-, ryge- og misbrugspolitik på Den Nye Friskole

Indledning

Der kan være mange holdninger i spil, når en skole skal lave sin Alkohol- og rusmiddelpolitik.
På Den Nye Friskole mener vi, at indtagelse af alkohol i Danmark i rigtig mange sammenhænge er en del af vores kultur, og at det derfor indgår naturligt ved højtider, familiefester, fredagsmiddage sammen med familien osv.

For os er det derfor også vigtigt, at indtagelse på skolen ikke blot forbydes i almindelighed, men at eleverne har mulighed for at opleve, at voksne godt kan nyde alkohol på fornuftig vis, hvis der er en god anledning til det.

Vi vil gennem dette dokument fastlægge, hvilke holdninger og regler, som skolen har til indtagelse af rusmidler og alkohol samt rygning af cigaretter/e-cigaretter/puffbars, for så vidt angår eleverne, forældrene og personalet.

Skolens holdninger er:

 • at alkohol, rusmidler og cigaretter ikke er noget for børn
 • at ansatte, der udfører deres job, altid opfattes som professionelle og ikke som privatpersoner
 • at alkohol- og misbrugsproblemer ikke er en privatsag

Fakta omkring alkohol
Det er blandt de børn og unge, der ryger og drikker, at vi senere finder dem, der eksperimenterer med stoffer. Lovgivningen signalerer, at børn under 16 år ikke bør drikke alkohol. Alkohol påvirker børnenes hjerner, der er under udvikling. Alkohol nedsætter bl.a. hukommelsen og indlæringen. Børn, der ikke drikker alkohol, vil sjældnere begynde at ryge og eksperimentere med andre stoffer. Sen alkoholdebut nedsætter risikoen for, at den unge senere får et stort alkoholforbrug og udvikler alkoholproblemer. Unge, der ikke drikker alkohol, er mindre udsatte for ulykker, slagsmål, konflikter og andre negative hændelser i festmiljøer”

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Fakta omkring nikotin
Snus, snulle, skive, træstamme, puffbar, vape eller daus. Der findes mange måder at tale om nikotinprodukter på. Men selvom slang kan være harmløst, er nikotin farligt. Nikotin kan påvirke den unges hjerne og øge risikoen for angst og depression.
Nikotin har en skadelig indflydelse på udviklingen af den unge hjerne. Nikotin er yderst afhængighedsskabende, og det er meget svært at stoppe med at bruge nikotin, når man først er startet.
Flere og flere børn og unge bruger snus, nikotinposer, e-cigaretter og vapes. Det er ulovligt at sælge alle former for nikotin til unge under 18 år, men de seneste år er brugen af nikotinprodukter steget markant blandt børn og unge. Mange udvikler et dagligt eller lejlighedsvist forbrug af nikotin, som fx nikotinposer eller vapes – og flere starter et forbrug, selvom de ikke tidligere har røget cigaretter.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Formål

Formålet med Den Nye Friskoles alkohol-, ryge- og misbrugspolitik er: 

 • at sætte rammerne for brugen af alkohol, rusmidler og rygning på skolen
 • at arbejde forebyggende omkring alkohol, rusmidler og rygning i forhold til eleverne
 • at fastsætte en personalepolitik på området
 • at lære eleverne ansvarlig adfærd og konsekvenserne af deres handlinger

Gyldighedsområde

Denne politik er gældende for alle elever, medarbejdere, forældre og besøgende på Den Nye Friskole.

Ansvar

På Den Nye Friskole er det et fælles ansvar for skolens ledelse, medarbejdere og forældre at sikre, at eleverne efterlever skolens politik.

Skolens ansvar

Skolens ledelse og medarbejdere har ansvaret for at implementere og håndhæve politikken på en retfærdig og konsekvent måde.

I praksis sker det ved:

 • at alle forældre hører om alkoholpolitikken på første forældremøde
 • at elever fra 6. klasse og op underskriver en elevkontrakt, hvor de blandt andet skriver under på at have læst og forstået skolens alkoholpolitik.
 • at alle forældre, som melder deres børn ind på skolen, forventes at læse skolens politikker, som er at finde på hjemmesiden.
 • at politikken er et fast punkt på dagsordenen på forældremøder i overbygningen.

Forældrenes ansvar

Forældre spiller en afgørende rolle i at støtte og opmuntre deres børn til at efterleve skolens alkoholpolitik. Det er forældrenes ansvar at være opmærksomme på deres børns adfærd og at støtte skolens indsats ved at have en åben dialog om emner relateret til rusmidler. Forældre forventes desuden til at samarbejde aktivt med skolen og bakke op om dens initiativer og tiltag på dette område.

Gennemførelse

Forebyggelse og Oplysning

Som skole har vi ansvar for at oplyse og formidle om de problemer, der er forbundet med indtagelse af rusmidler samt rygning. Vi er forpligtet på i samarbejde med forældrene og SSP (Skole, socialforvaltning og politi) at arbejde på, at vores elever opnår sunde holdninger i forhold til alkohol.

Dette gør vi dels ved undervisningsforløb med/for eleverne i samarbejde med kommunens SSP-medarbejdere, på møder med forældrene, hvor forældrene fælles aftaler regler for klassens festkultur i 8. + 9.klasse. Der er her tale om aftaler for en festkultur, der ligger udenfor skoleregi, hvilket således ikke er omfattet af skolens politik omkring rusmidler.

Nultolerance over for Rusmidler

Hvad angår rusmidler; herunder alkohol, snus, cigaretter/e-cigaretter/Puffbars, hårde eller såkaldte bløde stoffer, så kan det på ingen måde accepteres, at elever indtager, sælger eller er i besiddelse af disse på skolens område. Dette gælder også ved ture, lejrskoler eller arrangementer i skolens regi.

Håndhævelse og Konsekvenser:

Opdages eleven i at indtage, sælge eller besidde rusmidler, eller er der kraftig mistanke herom, kontaktes forældrene straks, eleven sendes hjem, og forældre og elev indkaldes hurtigst muligt til møde på skolen. På mødet aftales den videre handleplan ift. hvornår eleven kan vende retur, om der skal iværksættes noget, når vedkommende vender retur, og om andre instanser skal aktiveres (SSP, politi, Head Space etc.)

Gentages overtrædelsen efter en tilbagevenden vil det medføre en opsigelse af samarbejdet. Det vil naturligvis være med fokus på at hjælpe eleven.

Denne beslutning træffes af skolens ledelse efter en grundig vurdering af situationen og i overensstemmelse med skolens retningslinjer.

Støtte og Rådgivning

Skolen vil tilbyde støtte og rådgivning til elever, der har behov for hjælp til at håndtere eventuelle rusmiddelproblemer.

Påvirkede forældrene i afhentningssituationer

Skolen udleverer ikke børn til synligt påvirkede forældre i afhentningssituationer. I det tilfælde vil skolen sørge for, at barnet hentes af et andet familiemedlem. Ledelsen inddrages altid i sådanne situationer.

Forældre må ligeledes ikke møde synligt påvirkede op på skolen i andre sammenhænge. Man vil da blive bedt om at forlade skolen.

Skolens politik over for personalet

Skolens ledelse kan derudover tillade indtagelse af alkohol på skolens matrikel, hvor skolen er vært for personalearrangementer udenfor skolens åbningstid.

Erfares det, at en medarbejder har et misbrugsproblem, tilbydes passende hjælp. Enhver overtrædelse af reglerne behandles efter de normale ansættelsesmæssige regler, og det vurderes fra sag til sag, hvad der er rigtigt at gøre.

Skolens politik ved arrangementer

Det er normalt ikke tilladt at indtage eller nyde alkohol på skolens grund. Ved særlige lejligheder, som er listet op herunder, er det dog tilladt at nyde alkohol, som kan være en naturlig del af et arrangement.

Hvad angår rygning, så følger vi dansk lovgivning, hvilket betyder, at der ikke må ryges på skolens område. Det forventes, at både ansatte og forældre påtaler overtrædelse af ovenstående.

Ved følgende lejligheder kan forældre og ansatte nyde alkohol
(Her er det skolen, der inviterer og køber alkohol ind. Alkohol er i den forbindelse vin eller øl, ikke spiritus)

 • På pædagogiske dage, når det officielle program er slut.
 • Ved aftensmad til arbejdsdage på skolen, kan der nydes en øl.
 • Ved særlige arrangementer, fx julefrokost, jubilæum, fyraftenskomsammen  

Ved disse lejligheder, som ved al anden skoleaktivitet på eller uden for skolen, er det vigtigt at skolens personale altid handler og agerer som ansvarlige voksne.

Arrangementer arrangeret af forældre på skolens område
(Hvor forældrene selv indkøber alkohol)

Ved klassearrangementer med forældrene på skolens matrikel er det forældrerådet, der beslutter, om der kan nydes øl, vin, gløgg eller lignende, men ikke spiritus.

Revision og Evaluering

Politikken vil blive løbende gennemgået, revideret og evalueret for at sikre dens effektivitet og relevans i forhold til skolens mål og værdier. Det som minimum en gang årligt. Ved større ændringer skal den besluttes i bestyrelsen på ny.

Denne politik er redigeret og besluttet april 2024.